Global site

ABB web sitesi ?erezler kullan?r. Burada kalarak ?erezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

BASIN BÜLTEN?

ABB Dinamik Montaj Paketi, son montaj uygulamalar?n?n otomatikle?tirilmesindeki eksik olan son parçay? tamamlamaktad?r

Daha fazla bilgi
BASIN BÜLTEN?

ABB, robot kurulumlar?n? kolayla?t?rmak için ak?ll? telefonda kullan?labilen Art?r?lm?? Gerçeklik (AR) sunuyor

Daha fazla bilgi
BASIN BÜLTEN?

Robotlar dünya çap?nda sa?l?k hizmetleri, t?bbi cihazlar ve ilaç sektörüne nas?l yard?m ediyor?

Daha fazla bilgi
BASIN BÜLTEN?

ABB’nin yeni robotlu üç boyut (3D) muayene sistemi, kalite kontrol testlerini art?k on kat daha h?zl? hale getiriyor

Daha fazla bilgi
ONLINE TOPLANTI

ABB Robotik bölümü uzmanlar?m?z ile online toplant? için yerinizi ay?rt?n

Randevu kay?t için

Öne Ç?kan Haberler

ABB Hakk?nda

ABB, endüstriyel dijitalle?menin gelece?ini yazmak ve de?er yaratmak için kamu, sanayi, ula??m ve altyap? sektöründeki mü?terileri ile yak?n i?birli?i içerisinde çal??an öncü bir teknoloji lideridir.

ABB ??kollar?m?z

ABB Türkiye Hakk?nda

ABB Grubu Türkiye’nin en önemli elektrifikasyon projelerinde ve sanayi tesislerinde ba?rol üstlenmi?tir. ABB Türkiye ?stanbul, Kocaeli, Ankara, ?zmir, Bursa ve Adana’da bulunan yerel üretim tesisleri ve ofis alan?nda yakla??k 600 çal??an? ile 70’den fazla ülkeye ihracat yapmaktad?r. 1965’ten bu yana Dünya’da yakla??k 50 ülkede ABB Türkiye’den tedarik edilmi? binlerce ürün yüksek performans ve güvenilir, kesintisiz enerji sa?lamaktad?r.

Popüler Sayfalar

好男人免费影院